Architekci z planem

Certifikáty a prohlášení o vlastnostech produktů z kamenné vlny ROCKWOOL

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Prohlášení o vlastnostech produktů

Od začátku července 2013 je závazné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, které se týká uvádění stavebních výrobků na trh. Stavební výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA) na základě evropského dokumentu pro posuzování (European Assessment Document – EAD), mohou být uváděné na trh pod podmínkou, že jsou označené CE. Označení CE potvrzuje, že informace připojené k výrobku byly získány ve shodě s požadavky CPR. Označení potvrzuje shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech. DoP – Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES prohlášení o shodě (EC declaration of conformity) od 1. 7. 2013 podle CPR.

Etiketa produktu Etiketa produktu

Označení na etiketě

Rozklikněte pro vysvětlivky

 

1 Obchodní název výrobku
2 Oblast použití výrobku
3 Piktogram popisující použití výrobku
4 Adresa internetových stránek
5 Jedinečný identifikační kód výrobku
6 Číslo dop – prohlášení o vlastnostech
7 Číslo certifikátu „Osvědčení o stálosti vlastností“
8 Třída reakce na oheň
9 Kód výrobku
10 Datum výroby
11 Rozměry
12 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
13 Deklarovaný tepelný odpor
14 Číslo notifikované osoby, která vystavila posouzení shody a vydala certifikát.
15 Dva poslední číselné znaky roku, ve kterém byl výrobek poprvé označen CE
16 Název a adresa výrobce
17 Úroveň nebo třída dalších deklarovaných vlastností

Symboly v kódu výrobku

Kód: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Vyjadřuje následující informace:

EN 13162 - číslo evropské normy vztahující se na výrobek
MW - minerální vlna (zkratka);
T5 - tolerance tloušťky; pro třídu T5 je v rozmezí od -1 do +3 mm;
DS (70, -) - rozměrová stabilita; změna velikosti nepřesáhne 1% po 48 hodinách skladování produktu DS (70, -) při 70°C;
DS (70,90) - rozměrová stabilita; změna velikosti nepřesáhne 1% po 48 hodinách skladování produktu při 70°C a 90% vlhkosti;
CS (10) 20 - tlakové napětí; při 10% deformaci tlakem ≥ 20 kPa;
TR10 - bodové zatížení; tlaková síla při bodovém zatížení s deformací 5 mm ≥ 250 N;
CS (5) 250 - Krátkodobá nasákavost vody; ne více než 1,0 kg/m3 s částečným ponořením produktu po dobu 24 hodin;
WS - dlouhodobá nasákavost vodou; ne více než 3,0 kg/m3 při částečném ponoření po dobu 28 dnů;
WL (P) - průnik vodní páry - faktor difuzního odporu = 1 (bez zkoušek)

Dokumenty ke stažení

Politika kvality, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí (4)
Politika kvality (česky)

Cílem této politiky je zajistit našim klientům výrobky, systémy a služby jednotné kvalitativní úrovně.

Quality Policy (English)

The purpose of this policy is to ensure that we supply our clients with products, systems and services of a uniform quality level that always meet or exceed customer demands and expectations.

Politika bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí (česky)

Trvale usilujeme o ochranu zdraví, bezpečnost lidí a o ochranu životního prostředí před dopady naší činnosti. Zavázali jsme se ke snížení ekologické stopy naší činnosti a máme nastaveny cíle ve snížení emisí CO2, spotřeby energií, vody a odpadů ukládaných na skládky.

Policy for Safety, Health & Environment (English)

We continuously strive to protect people and environment from the safety, health, and environmental impacts from our processes. We are committed to reducing the environmental footprint of our operations and have set goals for reduction of CO2, energy, water and waste to landfill.

Environmentální prohlášení o produktu (1)
EPD CZ

Environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Reklamační protokol (1)
Reklamační protokol

Stáhněte si editovatelné PDF pro jednodušší reklamaci.

Obchodní podmínky (2)
Obchodní podmínky 2018

Obchodní podmínky společnosti Rockwool pro rok 2018.

Prospekty
Prospekty

Prospekty

Aktuální informační materiály jako jsou montážní postupy a systémové řešení zateplení naleznete v knihovně.
Aktuální informační materiály jako jsou montážní postupy a systémové řešení zateplení naleznete v knihovně.
Ke stažení
Certifikace LEED
Certifikace LEED

Certifikace LEED

Certifikační systém LEED® hodnotí stavební objekt z environmentálního hlediska.
Certifikační systém LEED® hodnotí stavební objekt z environmentálního hlediska.
Více o certifikaci
Back